Avís legal

AVÍS LEGAL

CAFES GARRIGA 1850 SL, (d’ara endavant, CAFES GARRIGA 1850 SL), amb CIF B082276, domiciliada a Barcelona i inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, al Tom 165, Llibre 97, foli 30 vto, fulla número Hu-458, , informa als Usuaris de la pàgina web http://cafesgarriga1850.com, de la qual n'és titular, de les Condicions d'Accés i Ús de l’esmentada pàgina.

La utilització de totes les pàgines web de les quals CAFES GARRIGA 1850 SL en sigui titular implica l’acceptació plena per part de l’Usuari de totes les Condicions Generals d’Accés i Ús vigents en el moment d’accés de l’usuari. CAFES GARRIGA 1850 SL es reserva el dret a modificar en qualsevol moment aquestes Condicions Generals.

Tots els continguts de les pàgines web de CAFES GARRIGA 1850 SL (textos, àudio, vídeo, programari , software, disseny i signes d’identificació, entre d’altres) estan sotmesos a la normativa en matèria de Propietat Intel·lectual i/o Industrial. Els drets sobre els continguts pertanyen a CAFES GARRIGA 1850 SL o, si s’escau, a tercers. L’accés a les Pàgines web de CAFES GARRIGA 1850 SL no implica cap tipus de cessió, transmissió o renúncia als drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

L’Usuari no podrà, en cap cas, modificar o suprimir les dades d’identificació existents del drets de CAFES GARRIGA 1850 SL o de tercers sobre els continguts. L’usuari únicament podrà accedir als continguts mitjançant els mitjans o procediments que s’hagin posat a disposició a aquest efecte a les Pàgines web de CAFES GARRIGA 1850 SL o que s’emprin habitualment a Internet amb aquest fi, sempre que aquests no impliquin cap violació dels drets de Propietat Intel·lectual ni suposin cap tipus de dany per a les Pàgines web de CAFES GARRIGA 1850 SL i/o la informació i serveis que s’hi ofereixen.

L’Usuari es compromet a utilitzar les informacions i serveis de la pàgina web de CAFES GARRIGA 1850 SL conformement a la llei, a aquestes Condicions Generals, la moral, els bons costums i l’ordre públic. En particular, l’usuari es compromet a fer un ús correcte i lícit dels serveis i continguts, i a no realitzar les següents activitats: a) dur a terme actes que siguin contraris als drets de Propietat Intel·lectual i/o Propietat Industrial dels seus titulars legítims; b) difondre continguts o propaganda de naturalesa racista, xenòfoba, pornogràfica o il·legal, que vulnerin els drets humans o facin apologia del terrorisme; c) provocar danys als sistemes informàtics de CAFES GARRIGA 1850 SL, dels seus proveïdors o de tercers i/o introduir o difondre virus informàtics o un altre tipus de sistemes físics i lògics que puguin provocar danys als sistemes informàtics, com ara l’enviament de missatges electrònics no sol·licitats de forma continuada; i d) transmetre publicitat o enviar missatges electrònics no sol·licitats o no autoritzats.

CAFES GARRIGA 1850 SL no es responsabilitza per qualsevol dany o prejudici al programari —software— o maquinari —hardware— de l’usuari que es derivi de l’accés a les Pàgines web de CAFES GARRIGA 1850 SL o de l’ús d’informació o aplicacions que s’hi continguin.

CAFES GARRIGA 1850 SL no garanteix pas la idoneïtat , fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació o els serveis inclosos a les seves Pàgines web, i podrà actualitzar-los, modificar-los o suprimir-los sense avís previ tot respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d’informació.

 

CAFES GARRIGA 1850 SL no garanteix que els continguts de les seves Pàgines siguin aptes o estiguin disponibles fora d’Espanya. En el cas que els continguts de les Pàgines de CAFES GARRIGA 1850 SL es considerin totalment o parcialment il·legals a països fora d’Espanya, se’n prohibirà l’accés i la utilització pels usuaris i, en el supòsit que els usuaris hi accedeixin, ho faran sota la seva exclusiva responsabilitat, i estaran obligats a complir les lleis nacionals d’aplicació.

CAFES GARRIGA 1850 SL no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts inclosos per tercers als enllaços a què es faci referència en aquesta pàgina. L’establiment d’un enllaç no suposa en cap cas l’existència de relacions entre CAFES GARRIGA 1850 SL i el propietari de la pàgina Web de l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació dels continguts o serveis que s’hi ofereixen.

CAFES GARRIGA 1850 SL es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre l’accés a les Pàgines web, així com a efectuar les modificacions que cregui oportunes de les Pàgines, els serveis o les informacions que s’hi ofereixin. Això també serà aplicable a la presentació o localització d’aquestes pàgines, així com a les Condicions Generals d’Accés i Ús. Tota la informació rebuda a les Pàgines web de CAFES GARRIGA 1850 SL es considerarà cedida a CAFES GARRIGA 1850 SL a títol gratuït.

Perquè tinguin validesa, caldrà adreçar-les al Departament de Màrqueting de CAFES GARRIGA 1850 SL, al carrer Rosselló núm. 515, Barcelona 08025. Aquest Departament indicarà en cada cas quines són les passes que cal seguir. El correu electrònic serà considerat com a mitjà vàlid als efectes de presentació de les reclamacions mitjançant el següent correu: info@cafesgarriga1850.com.   Totes les qüestions relatives a les Pàgines web de CAFES GARRIGA 1850 SL es regiran per la legislació espanyola i estaran sotmeses a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.